ما برای همسایگان هستیم

درباه سامانه محله

محله ، یک شبکه اجتماعی خصوصی برای شما ، همسایگان شما و محله شماست. سامانه ی محله ساده ترین راه برای شما و همسایگانتان است تا به صورت آنلاین با یکدیگر تعامل کرده و زندگی محلی خود را از طریق دنیای مجازی بهبود بخشید. در حال حاضر ، هزاران همسایه از خدمات محله برای ایجاد محلاتی شاد تر و ایمن تر بهره می برند.

کاربران ما از سامانه محله ، جهت برخی از نمونه تعاملات زیر بهره می گیرند:

 • به سرعت ، خبر سرقتی را به اطلاع همسایگان و پلیس می رسانند
 • دیده بان محله تشکیل می دهند
 • تعمیرکار شوفاژ معتبری را پیدا می کنند
 • بهترین نقاش شهر را جستجو می کنند
 • از همسایگان برای یافتن حیوان خانگی گمشده خود کمک می گیرند
 • دوچرخه قدیمیشان را می فروشند
 • زباله های محله را تفکیک می کنند
 • نام همسایگان خود را دانسته و بیشتر بایکدیگر آشنا می شوند

مأموریت محله

مأموریت محله ایجاد سامانه ای قابل اعتماد است که در آن همسایگان با همکاری و تعاملات سازنده ، محله و جامعه ای قوی تر ، ایمن تر و شاداب تر را می سازند. ما این سامانه را ایجاد کردیم زیرا معتقدیم که همسایگان و محله های ما یکی از مهم ترین و مفید ترین اجزاء جامعه می باشند.

ارزشﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﻪ

 • ﺑﺮ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ
 • ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ
 • همسایه های ﺧﻮب ﺑﺎﺷﯿﻢ
 • آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ
 • ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﻢ
 • ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﯿﻢ

ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﻪ

 • ﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛
  • ﺑﺮای ﺗﺤﻮﻟﺎت و روﯾﺪاد ﻫﺎی محلی
  • ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﭼﻪ
  • ﺑﺮای ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ ﻫﺎی ﻓﻮری ﻣﺜﻞ دزدی ﯾﺎ آﺗﺶﺳﻮزی
  • ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ حیوان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮔﻢ ﺷﺪه
 • ما معتقدیم سلام کردن به همسایگان بهتر از توجه نکردن و رد شدن است
 • ما معتقدیم فناوری ، ابزاری قدرتمند برای ساخت محله های قوی تر و مکان های ایمن تر است
 • ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻧﻠﺎﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ
 • ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﻗﻮی و اﯾﻤﻦ ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ارزش اموالمان را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ ، ﺑﻠﮑﻪ بر ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ تمام ساکنین تأثیر می گذارند
 • ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ زمانی که ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ، اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﺤﻠﻪ ﻣﯽاﻓﺘﺪ

ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان

ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻧﻠﺎﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﻣﺤﻠﻪ ، ﺑﻪ ﻃﺮق زﯾﺮ ، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﺎت ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن به راحتی و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﯾﻤﻦ در فضای آﻧﻠﺎﯾﻦ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد

 • ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
 • ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ
 • ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﺎت درون ﻣﺤﻠﻪ رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ
 • ﻫﺮﮔﺰ اﻃﻠﺎﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

برای ﮐﺴﺐ اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ، به ﺳﻮاﻟﺎت ﻣﺘﺪاول یا نسخه کامل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ

اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان

ﻣﺤﻠﻪ، ﺑﻪ ﻃﺮق زﯾﺮ، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﺎت ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺑﺮاﺣﺘﯽ و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﯾﻤﻦ در ﻓﻀﺎي آﻧﻠﺎﯾﻦ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد

 • ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
 • ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ
 • ﻧﺤﻮه اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري اﻃﻠﺎﻋﺎت و دادهﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد
 • ﻫﺮﮔﺰ اﻃﻠﺎﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

برای ﮐﺴﺐ اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮان، ﺑﻪ سوالات ﻣﺘﺪاول مراجعه ﮐﻨﯿﺪ.